Naar moderne erfbelasting met flexibele erfenissprong

22-12-2017
-
Nieuws uit het parlement

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Bij de op stapel staande hervorming van de Vlaamse erfbelasting (naar aanleiding van het nieuwe erfrecht) blijven Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Koen Van den Heuvel pleiten voor meer flexibiliteit binnen deze erfenissprong. Meer bepaald willen zij erfgenamen de mogelijkheid geven om de nalatenschap voor een gedeelte zelf te behouden en gedeeltelijk kosteloos door te schenken aan hun eigen kinderen. Op die manier willen we de druk op de oorspronkelijke erfgenamen doen afnemen, en tegelijkertijd een steuntje in de rug geven aan jongere generaties.

 

Mensen leven langer. Daardoor hebben hun kinderen vaak zelf al een vermogen opgebouwd op het moment dat hun ouders een erfenis nalaten. De federale wetgever speelde hierop in en sinds 2013 kunnen erfgenamen vrijwillig de erfenis verwerpen, zodat hun eigen kinderen, de kleinkinderen van de overledene dus, onmiddellijk in hun plaats kunnen erven, die een extraatje op dat moment vaak beter kunnen gebruiken, bijv. voor het verwerven van een eigen woning. CD&V en haar coalitiepartners N-VA en Open VLD steunden destijd de invoering van deze vrijwillige erfenissprong voluit.

 

Tot op heden is deze erfenissprong echter een ‘alles of niets’-verhaal: de begunstigde moet de erfenis in zijn geheel verwerpen. Dat maakt dat de erfenissprong vandaag nauwelijks wordt toegepast.

 

Met de hervorming van de Vlaamse erfbelasting in het vooruitzicht blijft CD&V pleiten voor het flexibeler maken van de erfenissprong. Katrien Schryvers en Koen van den Heuvel maakten daartoe reeds een voorstel van decreet op, dat de mogelijkheid creëert voor de kinderen van erflaters om wat ze erven binnen het jaar geheel of gedeeltelijk fiscaal kosteloos door te geven aan hun eigen kinderen.

 

Momenteel is de vrijwillige erfenissprong door haar absolute keuze vooral een zaak van vermogende begunstigden, die het zich financieel kunnen veroorloven om volledig afstand te doen van hun erfenis ten voordele van hun kinderen. Door hem flexibel te maken kunnen zowel de erfgenamen als hun kinderen de erfenis aanwenden naargelang hun specifieke behoefte. Meer flexibiliteit verruimt ook de groep van mensen die voor een erfenissprong zou kunnen kiezen.

 

Het CD&V-voorstel ligt in het verlengde van de recente, in het Vlaams parlement gestemde afschaffing van de antimisbruikbepaling, die de erfenissprong fiscaal bemoeilijkte. Die bepaling stelde dat de erfenissprong in totaliteit niet minder inkomsten voor de schatkist mocht opbrengen dan wanneer hij er niet was. Een maatregel die het gebruik van de erfenissprong bijkomend bezwaarde. CD&V vindt de afschaffing van deze bepaling een positief maar wil verder gaan.  

 

Het voorstel van CD&V m.b.t. de flexibele erfenissprong past in een ruimere visie die de Vlaamse volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers, Koen van den Heuvel en Peter van Rompuy reeds in 2016 neerpenden in een omstandige conceptnota ‘Naar een moderne erfbelasting’. CD&V benadrukt dat bij een hervorming van de erfbelasting in elk geval de principes van transparantie, duidelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid moeten worden meegenomen.

 

Ook budgettaire duurzaamheid is uiteraard van belang. Maar de discussie over de aanpassing van de erfbelasting moet meer zijn dan enkel een discussie over de hoogte van tarieven en aanpassing van belastingschijven. Het moet een debat zijn over hoe we kunnen komen tot een systeem dat in onze snel evoluerende samenleving als rechtvaardiger wordt aangevoeld.