Ook statutaire ambtenaren krijgen recht op pleegzorgverlof

23-01-2018
-
Nieuws over kinderen

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kwam er eerder al het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Nu  overtuigde ze de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden om dit ook te voorzien voor lokaal statutair overheidspersoneel.  Wellicht zullen ook zij vanaf april 2018 recht hebben op pleegzorgverlof. CD&V trok de kar om pleegzorg tot eerste jeugdhulpverleningsvorm te maken. Door ondersteuningsmaatregelen als deze, neemt de overheid haar voorbeeldfunctie op, en maken we het voor steeds meer mensen mogelijk om zich te engageren. We geven kinderen in moeilijke opvoedingssituaties uitzicht op een warme thuis, en houden we hen uit instellingen.

 

Het nieuwe pleegzorgdecreet is van kracht sinds 1 januari 2014. Het maakt pleegzorg tot eerste optie in de jeugdhulpverlening. Pleegouders worden sindsdien beter ondersteund, onder meer doordat pleegkinderen automatisch een school- of studietoelage krijgen en doordat zij steeds van het laagste tarief genieten in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Sinds 1 september 2017 is ook het statuut voor pleegouders van kracht. Zij hebben nu meer beslissingsvrijheid over alledaagse dingen. Zowel in 2015 als in 2016 steeg het aantal pleeggezinnen met 7 procent per jaar. Helaas staan er nog altijd kindjes op een wachtlijst om opgenomen te worden in een pleeggezin. Als we nog meer mensen willen motiveren om zich kandidaat te stellen als pleegouder, moeten we de ondersteuning uitbreiden. Het veralgemenen van pleegzorgverlof is alvast een belangrijk element.

 

Zowel werknemers in de privésector als contractuele personeelsleden van de openbare sector kunnen van pleegzorgverlof genieten op basis van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Statutair personeel bij lokale besturen kan echter maar zelden gebruik maken van pleegzorgverlof.

 

Statutaire medewerkers van lokale besturen vallen niet onder deze wet. Zij hebben enkel recht op pleegzorgverlof indien het gemeente- of OCMW-bestuur dit in de rechtspositieregeling heeft opgenomen onder het regime van dienstvrijstelling op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007. In de praktijk zijn er helaas weinig besturen die zo’n regeling hebben uitgewerkt. Dat is uiteraard jammer, want als we pleegzorg willen promoten, moeten we er ook voor zorgen dat pleegouders overal een gelijkaardige ondersteuning kunnen genieten.

 

Schryvers haalt haar informatie uit een bevraging die ze deed bij alle gemeente- en OCMW-besturen van Vlaanderen in de periode november-december van dit jaar. Van de 182 besturen die de vragenlijst invulden, zeiden slechts 14 dat er voor de statutaire medewerkers een regeling in de rechtspositie is opgenomen voor pleegzorgverlof. 12 lokale besturen zeggen dat het toekennen van pleegzorgverlof aan statutair personeel op een andere manier gebeurt dan op basis van de rechtspositieregeling. Zij verwijzen daarbij naar de mogelijkheid van de secretaris om dienstvrijstelling te verlenen. Pleegzorg kan daar een reden toe kan zijn, zonder dat dit expliciet is opgenomen in de rechtspositieregeling.

 

14

Regeling voor pleegzorgverlof voor statutairen opgenomen in RPR

12

Pleegzorg wordt op andere manier toegekend, bijv. via secretarisbesluit tot dienstvrijstelling

156

Geen regeling

 

De overgrote meerderheid van de lokale besturen voorziet echter geen enkele regeling in verband met pleegzorgverlof voor statutaire werknemers. Nochtans tonen alle maatregelen die pleegzorgers steunen niet alleen waardering, ze maken ook de combinatie werk-pleegouderschap gemakkelijker. Dat komt ook de kinderen zelf ten goede. Dat in sommige gemeenten de secretaris een dienstvrijstelling kan toekennen vindt Schryvers onvoldoende. Pleegouders zijn dan afhankelijk van goodwill. Dat is iets heel anders dan recht hebben op. Ze pleitte dan ook onomwonden voor een structurele oplossing.

 

In het verleden drong Schryvers al met succes aan op het creëren van de mogelijkheid tot pleegzorgverlof voor het personeel van de Vlaamse overheid. Dit heeft ertoe geleid dat alvast statutaire Vlaamse ambtenaren vanaf 1 januari 2018 recht kregen op pleegzorgverlof.

 

Met haar nieuwe vraag wil Katrien Schryvers nu ook de lokale statutaire ambtenaren betrekken: De integratiebeweging van gemeenten en OCMW’s moet op 1 januari 2019 rond zijn. Een uitgelezen kans om een regeling rond pleegzorgverlof voor statutairen verplicht mee op te nemen in de rechtspositieregeling.

 

De Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden liet vandaag in de commissie optekenen dat ze ingaat op de vraag van Schryvers. Ook lokale statutaire ambtenaren zullen voortaan – wellicht vanaf april 2018 – recht hebben op pleegzorgverlof.